Algemene voorwaarden

Downloaden als .pdf

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Web and Brand: het bedrijf Web and Brand, handelende onder de naam Web and Brand, zijnde het internetbureau gevestigd aan het Apollopad 5 te 9401 CS Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer 01151509, de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Web and Brand.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening op grond waarvan Web and Brand diensten levert aan Opdrachtgever..
 • Werken: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, concepten, ontwerpen, lay-outs, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de werken zich bevinden

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden en de hiervan eventueel deel uitmakende Verwerkersovereenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Web and Brand en een opdrachtgever waarop Web and Brand deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Web and Brand, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Web and Brand en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door Web and Brand gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Web and Brand is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Web and Brand daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Web and Brand anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Web and Brand niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Web and Brand zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Web and Brand het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Web and Brand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Web and Brand worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Web and Brand zijn verstrekt, heeft Web and Brand het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Web and Brand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Web and Brand is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Web and Brand kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Web and Brand de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Web and Brand of door Web and Brand ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Web and Brand voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Web and Brand zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Web and Brand de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Web and Brand daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Web and Brand geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Web and Brand kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Web and Brand en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Web and Brand derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 7. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Web and Brand, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien Web and Brand met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Web and Brand niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is Web and Brand gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag Web and Brand het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Web and Brand, dat in redelijkheid niet van Web and Brand mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Web and Brand zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Web and Brand zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Web and Brand aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Web and Brand op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Web and Brand heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Web and Brand kan, zonder daardoor in verzuim te
  komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Web and Brand kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Web and Brand heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 9. Garantie

 1. Web and Brand garandeert dat de opgeleverde werken op correcte wijze werken voor de duur van zes (6) maanden.
 2. Voor wijzigingen in de werken geldt een garantietermijn van twee (2) maanden.
 3. Web and Brand is niet verplicht om problemen in de werken te verhelpen die meer dan zes (6) maanden na oplevering worden geconstateerd of te wijten zijn aan veranderingen van de omgeving of andere technische invloeden (waaronder browsers, hosting infrastructuur, besturingssystemen en gewijzigde standaarden mede begrepen).
 4. Indien Opdrachtgever Web and Brand heeft verzocht directe toegang te verkrijgen tot de database of FTP/hostingomgeving gerelateerd aan de werken en Web and Brand kan aantonen of een sterk vermoeden heeft dat Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht in de databasestructuur of (relaties tussen) de data, vervalt het recht op iedere garantie. Web and Brand zal in dat geval mogelijke problemen verhelpen tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Web and Brand geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Web and Brand totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Web and Brand gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Web and Brand zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Web and Brand geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Web and Brand zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Web and Brand of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Web and Brand zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van het op dat moment geldende minimum.
 2. Indien Web and Brand hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 12. Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Web and Brand. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Web and Brand in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Web and Brand de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Web and Brand slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 13. Opzegging

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Web and Brand recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Web and Brand zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Web and Brand, zal Web and Brand in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Web and Brand extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. Web and Brand is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst Web and Brand ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Web and Brand bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Web and Brand op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Web and Brand de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Web and Brand behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Web and Brand aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Web and Brand het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Indien Web and Brand aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Web and Brand aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €3000 (Zegge: drieduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Web and Brand in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Web and Brand aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Web and Brand toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Web and Brand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Web and Brand of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 17. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Web and Brand voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Web and Brand informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Web and Brand geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Web and Brand niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Web and Brand worden daaronder begrepen. 3. Web and Brand heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Web and Brand zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Web and Brand ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Web and Brand gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Web and Brand gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Web and Brand zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Web and Brand niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Web and Brand zich de rechten en bevoegdheden voor die Web and Brand toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Web and Brand verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Web and Brand worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Web and Brand behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. De opdrachtgever kan op aanvraag én indien Web and Brand hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geeft, aanvullende intellectuele eigendoms rechten aankopen tegen vaste tarieven.
 5. De tarieven voor aankopen van aanvullende gebruiksrechten en intellectuele eigendomsrechten worden bepaald op basis van de productiewaarde. De productiewaarde bestaat uit alle uren die door Web and Brand zijn besteed aan het tot stand laten komen van alle onderdelen van de werken waarvan de aanvullende rechten worden overgedragen.
 6. Een extra gebruikslicentie kan per keer dat hier gebruik van wordt gemaakt worden gekocht voor 30% van de totale productiewaarde van de betreffende product(en).
 7. Over uitsluitend het creatieve gedeelte van de werken kan tevens het auteursrecht worden overgekocht voor 100% van de productiewaarde van de betreffende product(en).
 8. Het opstellen en vastleggen van een hiertoe bestemde akte en het controleren van de rechtsgeldigheid daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 22. Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 23. Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede vijf (5) jaren na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Web and Brand, medewerkers van Web and Brand of van ondernemingen waarop Web and Brand ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Web and Brand is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Web and Brand het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 13).

Artikel 25. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Op elke overeenkomst tussen Web and Brand en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst / Algemene Voorwaarden aan. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden alsdan uitgelegd op een zodanige manier dat dit zo veel mogelijk overeenkomt met de bedoeling zonder de desbetreffende nietigheid.
 4. Web and Brand behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 5. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Web and Brand of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 6. Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Contactgegevens

We controleren regelmatig of onze Algemene Voorwaarden nog actueel zijn. Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met:

Web and Brand
Apollopad 5
9401CS Assen

Telefoon: +31 0 592-201089
E-mail: info@webandbrand.nl
Website: www.webandbrand.nl

Open chat
1
Hallo! 👋
Hier Ben van Web and Brand. Waar kan ik je mee helpen?